Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΒΔΑΝΙΩΤΩΝ ‘Η ΛΑΒΔΑ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1. Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Λαβδανιωτών Η ΛΑΒΔΑ» με έρδα τη Λάβδα Γρεβενών και χρονική διάρκεια απεριόριστη.

Άρθρο 2. Σκοποί του Συλλόγου είναι : α) Η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας υποστήριξης και εξυπηρέτησης των μελών του. Β) Η εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των Λαβδανιωτών. Γ) Η ανάπτυξη των στενότερων δεσμών μεταξύ των μελών του και των κατοίκων της Λάβδας Γρεβενών με κάθε νόμιμο μέσο. ε) Η συνεργασία με όλες τις αρχές, οργανώσεις και συλλόγους που χαρακτηρίζονται από σκοπούς ανάλογους με τους προβλεπόμενους στο καταστατικό αυτό καθώς και με τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προστασία του Λαϊκού μας Πολιτισμού.

Άρθρο 3. Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου ενταγμένη μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των επιδιώξεων των Συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών του πολίτη, θα επιδιωχθεί με μέσα που η κάθε Διοίκηση κρίνει πρόσφορα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Ιδιαίτερα θα επιδιωχθεί η πραγμάτωση, με τη δημιουργία και διατήρηση βιβλιοθήκης τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, σεμιναρίων , κινηματογραφικών ή θεατρικών παραστάσεων , εκθέσεων , ψυχαγωγιών κ.λ.π.. Επίσης με την προσπάθεια διακίνησης και έκδοση ακόμη εντύπου υλικού πνευματικού, καλλιτεχνικού και γενικότερα πολιτιστικού περιεχομένου καθώς και με τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους που έχουν παρόμοιους σκοπούς και με τις Αρχές για να ανέλθει το πολιτιστικό επίπεδο της Γενέτειράς μας, Λάβδας Γρεβενών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΛΗ

Άρθρο 4. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι κατάγονται από τη Λάβδα Γρεβενών ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, οι σύζυγοι και τα τέκνα τους με αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εγγράψει και επίτιμα μέλη , πρόσωπα που ευεργέτησαν και αγάπησαν τη Λάβδα και τους Λαβδανιώτες.

Άρθρο 5. Τα μέλη εγγράφονται σε ειδικό μητρώο με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εγγραφής, γραμματικές, διεύθυνση κατοικίας και έτος γέννησης καθώς και οτιδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί αναγκαίο. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την εγγραφή. Τα μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18ο έτος της ηλικίας των.

Άρθρο 6. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη πρόταση τους προς τα όργανα Διοίκηση του Συλλόγου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7. Κάθε μέλος του Συλλόγου που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων Διοικήσεως αυτού, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα των πράξεών του.

α) Γραφτή επίπληξη, β) Προσωρινή αποβολή, γ) οριστική αποβολή που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 Α.Κ. .

Οι ποινές επιβάλλονται:

α) Μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου και με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή για την ποινή πρέπει να επικυρωθεί από τη γενική Συνέλευση, αλλιώς είναι άκυρη.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αφού έχει τηρηθεί η διαδικασία καθορισμού θεμάτων σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται η πρόταση στο μέλος που ζητείται η πειθαρχική δίωξη 10 μέρες πριν, και να καλείται σε απολογία.

Άρθρο 8. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν οποτεδήποτε. Παραιτούμενο μέλος θεωρείται αυτό που δηλώνει εγγράφως στη Διοίκηση του Συλλόγου ότι θέλει να παραιτηθεί όντας υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους.

Άρθρο 9. Τα μέλη υποχρεώνονται να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 10. Όργανα του Συλλόγου είναι : α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Διάφορες επιτροπές (Εξελεγκτική κ.λ.π.).

ΚΑΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

Ειδικότερα : α) κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου β) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών , αποφασίζει για τη σύσταση και τη διάλυση αυτών των επιτροπών, γ) αποφασίζει τελικά για τη διαγραφή των μελών, δ) αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισμού και κρίνει ή όχι για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ε) αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, στ) αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 12. Κάθε χρόνο συγκαλείτε μία τακτική Γενική Συνέλευση το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Συλλόγου και με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα για τα οποία συγκαλέστηκε. Στην περίπτωση που ζητηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το 1/5 των μελών ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος το πολύ σε 20 μέρες να τη συγκαλέσει. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους ανώτερης βίας έχουν το δικαίωμα 10 τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχομένως να προκυρήξει νέες εκλογές. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα υποχρεούται, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει το θέμα σ’ αυτήν.

Άρθρο 13. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούνται συμμετέχουν μόνον τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον συμμετέχει το 1/3 των ταμειακώς ταχτοποιημένων μελών, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου, οπότε και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του μισού των μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των μελών. Εάν και στη δεύτερη φορά δεν σχηματισθεί απαρτία τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις μέρες οπότε απαρτία υπάρχει όταν συμμετέχει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυσή του Συλλόγου χρειάζεται πάντοτε η παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 14. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα κατά σειρά. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Απόφαση της Γενική Συνέλευσης που πάρθηκε χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία και απαρτία είναι άκυρη. Όσοι θέλουν να μιλήσουν στη Γενική Συνέλευση γράφονται σε κατάσταση και ο Πρόεδρος δίνει το λόγο κατά τη σειρά εγγραφής και έχει το δικαίωμα να τον αφαιρέσει από όσους εκτρέπονται.

Άρθρο 15. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να γραφούν οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με τη δράση του Συλλόγου και τους σκοπούς του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται , να ειδοποιήσει τα μέλη του Συλλόγου 15 μέρες πριν από κάθε συνέλευση με κάθε πρόσφορο μέσο, ανακοινώνοντας τα θέματα, τον χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης. Κάθε άλλο θέμα συζητείται στη Γενική Συνέλευση αν υποστηριχθεί από το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών και φερθεί σ’ αυτήν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16. Ο Σύλλογος Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται επίσης 3 αναπληρωματικά μέλη. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας και της οποίας Πρόεδρος είναι αυτός που πλειοψήφησε . Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 17. Τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. καθώς και το αξίωμα για το οποίο θέλουν να εκλέγουν και καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους κατ’ αλφαβητική σειρά. Τα μέλη ψηφίζουν μυστική με την προσθήκη ενός σταυρού δίπλα στο όνομα. Εκλέγονται όσοι έλαβαν περισσότερες ψήφους και ανάλογα με το αξίωμα που δήλωσε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Άρθρο 18. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του την ίδια ημέρα ή την επομένη της εκλογής του, συνέρχεται υπό την προεδρία του νέου Προέδρου, και στην ίδια συνεδρίαση καλείται και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

Άρθρο 19. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Ε.Ε. και του νέου Προέδρου για 15 μέρες, διάστημα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο, οπότε η ευθύνη για τη φύλαξη διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 20. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του, βάσει του καταστατικού και των νόμων και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών. Κανένα από τα μέλη του δεν δικαιούται καμιά αμοιβή. Ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση και είναι υποχρεωμένο στην τακτική Γενική Συνέλευση να υποβάλλει για έγκριση τον απολογισμό και ισολογισμό του έτους που έληξε.

Άρθρο 21. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο του σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το δίμηνο, σε έκτακτη δε όταν παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 τουλάχιστον μέλη. Τα μέλη καλούνται με προσκλήσεις που αναγράφουν τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται για συζήτηση από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τις συνεδριάσεις μπορεί να τις παρακολουθεί και οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22. Ο Πρόεδρος εκτός από τη σύγκληση και τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει την αλληλογραφία, τα εντάλματα πληρωμής και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το Σύλλογο.

Έχει το δικαίωμα ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις ή να αποβάλει από τη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε μέλος για ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

Άρθρο 23. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται μαζί του στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 24. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη των βιβλίων, της σφραγίδας του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο με τον Πρόεδρο. Τα ίδια καθήκοντα έχει και στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Όταν λείπει ή αδυνατεί τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25. Ο Ταμίας ευθύνεται για το ταμείο του Συλλόγου και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις συνδρομές των μελών και γενικά τα έσοδα του Συλλόγου και ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή βάσει ενταλμάτων πληρωμής.

Άρθρο 26. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχόμενες χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου . Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθαιρεθούν μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από βαρεία παράβαση των καθηκόντων τους. Η θέση του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που χάνει το αξίωμα του ή παραιτείται ή καθαιρείται, καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά ανάλογη με τις ψήφους που πήραν στις εκλογές. Πάντως τη θέση του Προέδρου την καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος και τη θέση του Αντιπροέδρου ένα από τα αναπληρωματικά μέλη. Για την καθαίρεση του Προέδρου χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 27. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για θητεία ίση με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη. Έργο της είναι η άσκηση του ταμειακού ελέγχου και η υποβολή σχετικής εκθέσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την σύσταση και άλλων Επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα και έχει τον αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτρόπων αυτών. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να συστήσει τέτοιες επιτροπές και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 29. Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, κάθε είδους δωρεές, κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη επαύξηση της περιουσίας του.

Άρθρο 30. Η τακτική εισφορά για κάθε χρόνο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκτακτη επιβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των 200 δραχμών. Μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί αδικαιολόγητα την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων περισσότερο από έτος διαγράφεται. Για να ξαναποκτήσει τα δικαιώματα του απαιτείται νέα εγγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 31. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος και αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την πραγματοποίηση τρων σκοπών του Συλλόγου και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.

Κάθε ζήτημα που αφορά το Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα αυτού και τους νόμους που ρυθμίζουν τα Σωματεία.

Άρθρο 33. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού θα γίνει μόνο μετά από μία διετία από της εγκρίσεως του και σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 34. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση της διάλυσης του θα περιέλθει στην κοινότητα Λάβδας Γρεβενών.

Άρθρο 35. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 35 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 1979 και θα ισχύσει από τη χρονολογία της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.

Στη Θεσσαλονίκη 17 Απριλίου 1990

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ιωάννης Παπαστεργίου του Στεργίου
 2. Δημήτριος Σατραμέζης του Γεωργίου
 3. Γεώργιος Σκόδρας του Ιωάννη
 4. Κωνσταντίνος Σκόδρας του Ιωάννη
 5. Γεώργιος Κλώνας του Χρήστου
 6. Κωτούλας Στέργιος του Ανδρέα
 7. Μπόλης Απόστολος του Μιλτιάδη
 8. Παύλος Κωτούλας του Δημητρίου
 9. Παπακώστας Σπύρος του Αλεξάνδρου
 10. Κωτούλας Γεώργιος του Δημητρίου
 11. Κιτσιούλης Γεώργιος του Βασιλείου
 12. Στέφος Βασίλειος του Δημητρίου
 13. Αγγελική Σκόδρα του Ιωάννη
 14. Ιωάννης Σκόδρας του Βάϊου
 15. Παύλος Κωτούλας του Ανδρέα
 16. Μακρυγιάννης Νικόλαος του Ηλία
 17. Καμαρούλης Ιωάννης του Χρήστου
 18. Δήμητρα Βέργου – Ευαγγελοπούλου
 19. Γώγου Ελένη του Κωνσταντίνου
 20. Παπαστεργίου Μαρία του Ευθυμίου
 21. Παπαδόπουλος Χρήστος του Παναγιώτου